Epangelo otali ka landa po tango iikulya ya longwa moshilongo omanga inaaku dhiladhilwa oku landa iikulya tayi zi pondje yoshilongo.

Ndhika odha popiwa komukuluntuwiliki gwehangano lya yama kepangelo ndyoka hali ungaunga nelanditho lyiikulya ya longwa moshilongo oAgronomic Marketing Agency(AMTA). Tate Lucas Lungameni ota ti oshigwana shaNamibia nashi longe nuudhiginini shi mone iipalutha yomomapya nomiikunino oshoka iikondo yepangelo otayi ka landa owala iikulya mbyoka ya longwa moshilongo.

Lungameni ndhika okwedhi popi momushangwa egu tumina iikundaneki, moka ta kuthile ko aantu mboka haya limi omapya nenge iikunino kutya epangelo olya tula po etokololombwelo tali ti kutya iikondo ayihe yepangelo osho wo omahangano ga yama kepangelo ngaashi oosikola dhepangelo, iipangelo, oondholongo nookamba dhaakwiita naapolisi oye na oku landa iikulya yawo tayi zi moshigwana shaNamibia oku pitila muAMTA omanga inaaku dhiladhilwa oku landa iikulya tayi zi pondje yoshilongo.

“Iitopolwa oyindji yoshilongo otayi mono omvula ombwanawa, ano otu li tatu yakula wo omapulo taga zi kaanafaalama naalimiyomapya kutya otaya ka mona ngaa uulandithilo wiimuna nenge iilikolomwa yomapya gawo?” tate Lungameni ta ti ngaaka.

“Ano AMTA okwa hala okutseyithila aanafaalama nakehe gumwe wu na omapulo ga tya ngeyi kutya shi ikwatelela kEtokolo lyOkambineta lyoNo. 2nd /11.03.14/008 ndyoka tali gandja elombwelo kiikondo ayihe yepangelo ya lande tango iikulya ya longwa moshilongo omanga inaya dhiladhila oku landa mbyoka ya longwa pondje yoshilongo, eeno omalandelo opo ge li.”

Omuwiliki gwaAMTA okwa ti ishewe kutya Uuministeli wOshimaliwa owa tula po wo elombwelo lyi li mOkatendo 73 kOmpango yOoteendela Dhepangelo yo2015 taka ti omahangano goongeshefa ngoka taga ningi omaindilo gooteendela dhoku gandja iikulya komahangano nomandiki gepangelo oye na oku ulika tango kutya otaya ka kala haya landa iikulya yawo meni lyoshilongo.

“Omahangano ngoka ge li kOnooli yoshilongo oye na wo oku ulika kutya iikulya yawo oyi na oku kala tayi zi kaanafaalama nenge aalimimapya niikunino yokombanda yomusinda omutiligane,” tate Lungameni ta ti ngaaka momushangwa.

Omumvo gwonuumvo otawu ulike tawu ka kala omumvo gweloolo. Ano okwa tegelelwa aanafaalama yiikunino nomapya aanene naashona osho wo aanafaalama yiimuna aanene naashona ya ka mone mo sha sha gwana miilonga yawo, sha gwana oku ipalutha yoyene nomaluvalo gawo osho wo shoku landitha po moshigwana.

AMTA oku lile po oku kwatha oshigwana opo ya vule oku landitha po iilya, oomboga niingumutulu yomomapya uuna aanafaalama ya hala oku mona okathilinga.

Methano ndika: Omakanuwa otaga liwa kaalimiyiikunino mbaka ya li ya gongala mOlushandja (Epalela) mOmusati momumvo 2018. Omakanuwa oge holike wo kaakwiita, kaalongwa ye li moohostela, osho wo kaanandholongo ngele ye ga etelwa mo.