kuMartin Negumbo /

Nonando oshigwana oshindji oshi li sha simaneka omalovu, unene oshigwana oshinyanyamagulu, elongitho lyomalovu olya nika oshiponga konkalamwenyo yomuntu noonkondo adhihe.

Ndhika odha popiwa komukokele gwoomvula 71 ngoka a kala ta longitha omalovu uule wonkalamwenyo ye okuza muugundjuka we.

Omukulupe nguka Sekulu Kaponde okwa ti momalovu ina mona mo uuwanawa washa nonando okwa kala te ga nu uule nethimbo.

“Ngele oho nu omalovu sha pitilila oto kulupa mbala nenge wu se nokuli. Ondjigilile yomalovu  oyi li shimwe shomiinima mbyoka hayi hanagula po uugundjuka womuntu onkene opo wu kale nuukolele owu na oku ikaleka kokule niikolitha unene tuu mbyoka yokoongoma nokuli,” Kaponde ta ti ngaaka.

“Omalovu oge na omauwinayi ogendji oshoka ohaga eta omuntu a kanithe uukolele, ohaga eta omuntu a dhinike e ta kanitha esimaneko. Omalovu uuna wega ningi ogendji iho li iikulya ya gwana otage ku yugu uukolele woye, noge li wo haga lundulula onkalelo yomuntu e to kala to monika wa fa omukokele ihe owu na ashike omimvo omishona lela.”

Kaponde okwa gwedha po ta ti omalovu itaga tungu sha ihe otaga teya po ashike.

METHANO: Aasamane Kasheme naKaponde taa ipe mo moshikaliha.