Oshiketha shOpenzela yAaniilonga yEpangelo (GIPF) osha hogolola meme Nillian Mulemi opo a kale oye omunashipundi gworaata yopombanda yoshiketha shika (Board of Trustees) oku tameka mulyotango lyaJanuali gwo2022 sigo mo31 Desemba 2022.

Ehogololo olya ningwa mulyotango lyaDesemba 2021 oshoka oshikako shaangoka a kala oye omunashipundi tate Goms Menette otashi ya pehulilo mo31 gaDesemba 2021.

Meme Mulemi oye omukuluntuwiliki (CEO) gwoPetroleum Training and Education Fund (PETROFUND), nota etelele owino nuunongo woomvula 28 miipambele yoveta osho wo elongithonawa lyoshimaliwa momahangano omanene.

Mulemi oku na uulongelwe wograda yomaster miikwamaliwa ya za koshiputudhilo shelongo lyopombanda shedhina St. Andrews University moScotland, nograda muukwaveta, ograda meyalulo lyoshimaliwa adhihe dha za koshiputudhilo shelongo lyopombanda shaNamibia.

Oku na wo odipoloma yopashigwana miilonga yokuyalula oshimaliwa ya za koPolytecnic ya Namibia. Momumvo 2018 okwa li a kutha wo ombinga mopolohalama yuuwiliki ya li ya gandjwa koUniversiti yaHavard moUSA.

“Otatu laleke tate Goms Menette, ngoka a kala ta wilike onga omunashipundi gwoGIPF Board, notatu mu pandula molwa eitulomo lye, iilonga yopondondo yopombanda, osho wo iilonga yuutaleli ethimbo a kala ta longo mOshiketha,” omukuluntuwiliki gwaGIPF tate David Nuyoma ta ti.

Methano: Omunashipundi omupe gwoGIPF Board meme Nillian Mulemi.