Molwashoka Omupresidente Hage Geingob okwa gandja elombwelo kutya inaku ngundumanwa we aantu ya pitilila pomulongo, she etithwa kuupyakadhi woCovid-19, ombaanga yuunamapya nuuniimuna oAgribank oya ti otayi kaleke manga iigongi yomakwatathano mbyoka ya kala tayi ningwa oshilongo ashihe oku eta aakiintu osho wo aagundjuka pamwe.

Ombaanga ndjika palongelo kumwe nehangano lyaNdowishi lyedhina Gesellschaft für Internationale Zuzammenarbeit (GIZ) GmBH oya kala taya ningi iigongi yoku eta pamwe aakiintu naagundjuka mboka taya longo iilonga yuunangeshefa wuunamapya nuuniimuna, opo ya paathane omayele nuunongo miilonga yawo.

Iigongi mbika oya kala tayi ningwa kohi yotema “okutotapo aakiinutu naagundjuka aanangeshefa muunamapya nuuniimuna”. GIZ okwa tula po okapandi koshimaliwa ka longithwe miilonga mbika yoku eta pamwe aanafaalama mbano yaakiintu naagundjuka.

Omalongo nomapukululo goshali ga nuninwa aanafaalama mboka opo taya ende naamboka aakulu otaga ningwa mopolohalama ndjika.

Iigongi mbika oya ningwa nale miitopolwa yaNoordower, Aussenkehr, Oranjemund naLuderitz mo//Karas, nomoMaltahohe, Aranos naRehoboth moHardap.

“Ombaanga otayi pula komeho mokutala nkene onkalo tayi ende, sho oshigwana otashi ka tseyithilwa uuna iigongi tayi ka tameka ishewe,” omupopiliko gwaAgribank tate Rino Muranda ta ti ngawo.

“Mongashiingeyi Agribank ota indile Aanamibia ayehe ye iyuthe komalombwelo gokukeelela ombuto yoCovid-19, indeni komatuntilo, iyogeni olundji kiikaha, etamu zala wo uumasika opo ombuto yomukithi yaaha taandele we.”

Methano: Oyo mboka ya li ya kutha ombinga moshigongi sha ningilwe moAussenkehr.