Omahangano gaali haga kalele po omauwanawa gaaniilonga yepangelo oga tsa kumwe nepangelo opo kwaa ningwe we ekanka ndyoka lyali li na oku kala lya ningwa konima sho aaniilonga ya li ya hogolola kutya oya hala ekanka li ningwe.

Ehangano lyaaniilonga yomiikondo yepangelo oNAPWU osho wo ehangano lyaalongisikola oNANTU oya kala omasiku ya lya moonyandi ya hala epangelo li gwedhe ko koondjambi dhiilyo yawo.

Ihe epangelo olya kala tali ti kali na oshimaliwa.

Momasiku lyotango lyaAguste aaniilonga taya wilikwa komahangano ngaka oya li ya ningi omahogololo oshilongo ashihe ku talike kutya aantu oya hala shili ekanka nenge aawe. Oyendji yomaahogololi oya hogolola taya ti oya hala ekanka.

Momasiku gane gaAguste, epangelo olya tsu kumwe nomahangano ngaka noya uvathana kwaa ningwe we ekanka ihe otaku gandjwa omauwanawa gontumba ngoka taga mbilipaleke aaniilonga.

Omukanda gwa shainwa kuPetrus Nevonga a kalela po NAPWU, naLoide Shaanika a kalela po NANTU, osho wo George Simataa a kalela po Epangelo, ogwa ti kutya “otwa uvathana kutya okuza mulyotango lyaApilili 2022 aaniilonga ayehe otaya gwedhelwa ko koondjambi dhawo noopelesenda ndatu; aaniilonga yoondondo dhopevi otaya gwedhelwa ko noopelesenda 14 koshimaliwa shawo shotransporta, notaya gwedhelwa ko noopelesenda 11 koshimaliwa shawo sha nuninwa omagumbo.

“Euvathano ndika olya kwatela mo wo iigwedha yepangelo moshiketha shoGIPF niifuta yilwe ya pamba hoka.”

NANTU naNAPWU oya ti kutya molwa euvathano ndika, itaku ka ningwa we ekanka. Iilyo yawo otayi ka tseyithilwa meendelelo shi na sha neuvathano ndika.

Methano: Elongo lyaanona itali yiwa we moshipala. (ethano kubrogenproject.org)