Shiyanga shaNangombe natango ina loka muule womukokomoko aguhe wiiwike yine, okuza petameko lyaDesemba gwo2021 sigo tuu petameko lyaJanuali gwo2022.

Ano aalimimapya oyendji inaya tameka natango okulima.

Ihe mboka ya lima konima yomvula ndjoka ya li ya loko komaandelo gaNovemba ngashingeyi oye ikwata pomutima sho omvula inayi galuka we sigo opaife.

Methano, iilya otayi monika mepya ndika ya tegelela omvula opo aantu ya tameke okuhelela.