Omunashipundi wElelo lyOshitopolwa Otjozondjupa meme Marlayn Mbakera okwa ti uupyakadhi uunene ye na mbwoka tawu piyaganeke iilonga yaanafaalama yoshitopolwa she owo uulunga wiimuna.

Mbakera okwa li ta popi poshigongi shaanafaalama sha li sha longekidhwa koAgricultural Bank of Namibia (Agribank) mOtjiwarongo oshiwike sha zi ko.

Oshigongi osha li wo sha gongaleke aakalelipo yaza kUuministeli wOmudhingoloko nAatalelipo, Otjiwarongo Farmers Association, Namibia Charcoal Association, Feedmaster, Meatco, Namibian Police Force, osho wo aaniilonga yaAgribank yoshitayi shaTjiwarongo.

Inspector Geiseb ngoka oye omukuluntu gwopakathimbo moshikondo shokukonakona iimbuluma yuufuthi wiimuna moshitopolwa shaTjozondjupa okwa li a popi kutya uufuthi wiimuna otawu londo pombanda moshitopolwa.

Tate Koos Briedenhann gwofaalama yedhina Buffelhoek okwa li a popi poshigongi ta ti kutya osha simana opo aanafaalama ya longekidhe nawa omahala goofaalama dhawo opo ku yandwe omapeya.

Michael Dege gwokoNamibia Charcoal Association okwa gandja uuyelele kutya omapeya ohaga etithwa kiinima ngaashi uuhethi, okufika okuti owina, naafuthi mboka haya kambadhala oku kanitha iinkoti.

“Ekuthombinga lyandje miigongi yaAgribank koKunene naahuno kOtjozondjupa osha pendje uuyelele owundji nokupatulula omeho gandje kombinga yuunafaalama wopashinanena, unene tuu momahala getu ngoka ga dhengwa koluteni,” osho Gerhardus Seibeb a popi.

Methano: Aakuthimbinga moshigongi shomOtjiwarongo.