Oshikethapunguli shopenzela yaaniilonga yiikondo yepangelo oGovernment Institutions Pension Fund (GIPF) ohela osha patulula ombelewa mondoolopa Opuwo mOshitopolwa shaKunene.

Ombelewa ndjika oya konda omagulu iilyo yoshiketha shika naamoni yuuwanawa moshiketha mboka ya kala haya ende iinano iile oku konga omayakulo goshiketha.

Aakwashigwana yomoKunene oya li ha ya ka mona omayakulo koombelewa dhoGIPF dhi li kiitopolwa yilwe ngaashi Oshakati, Outapi nOtjiwarongo.

MoKunene omu na iilyo yoGIPF yi li 3,014 naakwashilipalekwa ye li 4,190.

Sho a popi peegululo lyombelewa yawo ndjika mOpuwo omunashipundi gwaGIPF meme Nillian Mulemi okwa ti nonando omakwashilipaleko giilyo kutya oyi li momwenyo momukalo gokuya kombelewa okuka kuthwa omanyala ogwa hulithwa po molwa oCovid-19, omayakulo omakwawo agehe gomombelewa oge li ngaashi ga kala.

Methano: Okuza kolumoho oyo Kansela Ueutjerevi Ngunaihe, Commissioner James Nderura, Meya gOndoolopa Rosa Mbinge-Tjeundo, David Nuyoma, Nillian Mulemi, naTheodore Kazombiaze.