Uuministeli wIikwamina, Omalusheno nIikwamahooli owa tseyitha kutya ondando yomahooli gopetolola otayi kala ngaashi yi li ihe ondando yomahooli gondisela otayi shuna pevi.

Ano okutameka momasiku 7 gaJuni ondando yomahooli gondisela yo50 ppm oya shuna pevi noosenda 80 omanga ondisela yo10 ppm ya shuna pevi noosenda 60.

Omayalulo ohaga ningwa omwedhi kehe kutalike ngele otashi opala oku lundulula oondando dhomahooli molwa omalunduluko gongushu yoshimaliwa shaNamibia paku yelekanitha noshimaliwa shaAmerika.

Uuministeli wIikwamina, Omalusheno nIikwamahooli owa ti kutya owa yakula wo eindilo lya zi kUuministeli wOshimaliwa nOongeshefa dhayama kEpangelo kutya iifuta yelongitho lyoopate nayi ye pombanda mbyoka hayi futwa okupitila momahooli.

Ano iifuta mbika oya londo noosenda 30 molita kehe okutameka momasiku 7 gaJuni.

Iifuta mbika otayi ka kwatha mokuopaleka oopate osho wo okutunga po dhimwe oompe moshilongo.

“Uuministeli owu na einekelo kutya oondando dhomahooli otadhi ka gwa pevi pondje yoshilongo hoka haku landwa omahooli kuNamibia, opo aalandi yomahooli yomoshilongo nayo wo ya ka mone uuwanawa sho oondando tadhi shuna wo pevi koosasiona dhomahooli moshilongo,” tate Andreas Simon, ngoka oye omupopiliko gUuministeli ta ti.

Methano: Ondando yomahooli gondisela oya gu pevi omwedhi gwaJuni.