Aalimimapya oye ikwata ya tala tuu pombanda ngele shiyanga shanangombe te ga tile po ngaa ishewe pevi opo ya wape ya ka likole mo sha momapya gawo nuumvo.

Omvula ndjoka ya li ya loko kuumbangalantu woshilongo pethimbo lyomatango manene oya li ya meneke iilya, omakunde, noofukwa momapya, ihe iiwike mbika oyomutenya. Iilya otayi tameke oku sa po.

Yo yamwe mboka ya pulula konima yomatango omanene oya tegelela ngaa omvula yi loke ishewe opo iilya yi mene.

Methano: Epya ndika, mOshitopolwa shaMusati, oli na iilya yimwe tayi monika nawa.