Nando eteyo lyonuumvo halyo ngaa tali ka kala ewanawa kaalimimapya oyendji konooli yoshilongo, oyendji otaya ka mona mo ngaa sha shi vulithe oomvula dhimwe dha piti.

Yamwe oya tameka nale neteyo nonando omvula oyi li tayi loko ngaa mpaka naampeyaka.

Go omalindi hago naanaa ga kenyeneka, ihe otaga monika ngaa nago momapya mpaka naampeyaka.