Advertisements

Elelo lyOndoolopa yaShikuku olya gandja omahala gevi kaakalimo yamwe mboka ye li moongundu dhokupungula oshimaliwa mehangano lyoShack Dwellers Federation of Namibia.

Meya gwaShikuku meme Julia Endjambi okwa ti oku kala megumbo lya tungwa ogwo omukalo tagu eta po ongushu yuuntu womuntu.

“Molwaashono, momumvo 2023 Elelo olya li lya ningi opo iilyo yoFedeleshina yi li 13 yi mone omagumbo sho ya li ye ga pewa pambelewa kuMinista gwEhumokomeho lyOondoolopa noKomikunda, tate Erastus Uutoni.

“Monena Elelo olya gandja oopolota dhi li 62 koFedeleshina, taku gwedhwa dhonena, naadhihe odha pwa nale oku tungwa.”

Endjambi okwa ti Elelo olyi itula mo moku gandja omavi, ihe olya taalela omashongo ogendji, ngaashi evi ndyoka lya pumba, oshimaliwa inashi gwana shoku landa evi uuna lya monika, uunongo inau gwana woku gwanitha po iipumbiwa moku tula po omayakulo noku tenda evi, osho wo iilongitho yi na ondilo moku tenda nokutendulula evi.

Ihe Meya okwa pandula aakalimo mbaka sho ya kala ya ngungumana noya tegelela olule sigo nena ya monenwa evi.

Aakwashigwana 23 mboka ya pewa oopolota oya pewa omikanda dhi na omaukwatya, omautho nomalombwelo kombinga yevi ndyoka.

Opolota yimwe otayi ka pula omuntu a fute N$7,900 noku na oku shi ninga muule woomwedhi omugoyi. Ye na kale wo a tunga muule woomwedhi 12.

Methano: Meme gumwe ta matuka sho edhina lye lyi ithanwa a ka pewe omukanda gwe.