Aakiintu ayehe yepipi lyokuza poomvula 20 sigo 49 otaku tiwa naya thikame ya ka konaakonwe ngele pamwe taya monika okankela yokoshivalelo.

Okankela yokoshivalelo oya nika oshiponga, ihe ohayi vulu okupangwa ngele oya monika kuyele.

Ndhika odha li dha popiwa komukuluntu gwoshikondo shoopolohalama dhowina mUuministeli wUundjolowele nOnkalonawa yoshigwana meme Anne-Marie Nitschke sho a li a talele po Oshipangelo shaShakati pamwe mOmukalelipo gwaAmerika moNamibia meme Lisa Johnson oshiwike sha zi ko.

Oomeme mbaka yaali oya ti oya li ye ya po opo ya gandje eyambidhidho lyawo koonkambadhala dhoku uvitha ko oshigwana kombinga yesimano lyoku ikonakonitha koshivalelo shi nasha nuuvu wokankela. Noya li ye ya momwedhi Januali oshoka ogwo omwedhi gwokudhimbulukwa uupyakadhi womukithi gwokankela yokoshivalelo uuyuni auhe.

Oya ti uuvu mbuka wokankela yokoshivalelo owa nika oshiponga nowu li po tawu dhipaga aantu oyendji miilongo ayihe yuuyuni mwa kwatelwa wo Namibia.

“Ihe ngashiingeyi opwe ya omukalo omupe gwoku ikonakonitha koshivalelo ku talike ngele oku na omandhindhiliko gokankela, nongele okwa monika omandhindhiliko ohashi endelelwa po omuntu e to pangwa,” meme Nitschke ta ti ngawo.

“Ekonaakono olya simana, unene tuu koomeme mboka taya lumbu nombuto yoHIV oshoka oyo unene haya ningi oshihakanwa shomukithi nguno. Ihe aakiintu ayehe oya pumbwa oku ikonakonitha. Unene otatu kondjo naamboka yepipi lyoomvula 20 sigo 49 oshoka oyo unene ye li moshiponga, ihe mboka yepipi lyo50 okuya pombanda inaya patelwa pondje nayo wo otaya vulu oku ikonakonitha.

“Ekonaakono ohali ningwa meendelelo e to pewa oshizemo pethimbo olyo tuu ndyono, noitashi pula we u tegelele oshizemo ethimbo ele ngaashi sha li nale. Epango nalyo ohali endelele.”

Omundohotola Tafara Chaibua ngoka ha konaakona noku panga okankela ndjika yokoshivalelo mOshipangelo shaShakati okwa ti mOshitopolwa shaShana muulethimbo wokuza muMaalitsa sigo Desemba omumvo gwa yi oya konaakona mo aantu ye li 813 mOshakati omanga mOndangwa oye li 452.

Ye li 235 yomuyo oya li ya monika omandhindhiliko gokankela e taya pangwa.

Eyikonaakonitho nepango oha li ningwa oshali miipangelo nuukilinika wepangelo mpoka pu na omayakulo ngaka.

Otaku ningwa omalongekidho opo omayakulo ngaka ga kale ga thika kiipangelo nokuukilinika awuhe wepangelo oshilongo ashihe omanga Sepetemba gwo2020 ina adha.

Methano: Oomeme mbaka yokomikunda dhokoongamba dhaNamibia naAngola, nayo otaya pumbwa omakonaakono gokaankela yokoshivalelo.