Oshikondo shokugandja omayele kaanafaalama shomombaanga yoAgribank, osha tameka ishewe nootundi osho wo iilonga yokudheula aanafaalama ngashingeyi sho komilandu dhoku kandeka omukithi gwoCovid-19 kwa yulululwa.

Omuniilonga gwombaanga ndjika ngoka e na oshinakugwanithwa shoku gandja omayele kombinga yomaulithilo tate Erastus Ngaruka okwa ti mookalasa dhawo otaya landula omilandu adhihe dha tulwa po kUuministeli wUundjolowele opo ku kandekwe ombuto yokorona, ngaashi oku iyoga iikaha, okuzala uumasika, noku ikala kokule.

Ngaruka okwa ti aalongwa yawo otaya kala moongulu ye li mo ashike omwaalu gwa ngambekelwa pethele limwe, omanga aantu yamwe taya landula iilongwa paku longitha omakwatathano gopaungomba gombaanga.

Okwa ti ishewe kutya oCovid-19 oya nwetha mo aantu oyendji opo ya mone esimano lyuunamapya nuuniimuna moku palutha oshigwana. Ta ti ngashingeyi omwaalu gwaantu ogwa ya pombanda mboka taya kutha ombinga miilonga yuunamapya nuuniimuna, shoka sha etitha po ompumbwe onene yaantu ya pumbwa omadheulo unene ngaa maagundjuka osho wo aanafaalama mboka opo taya tameke.

“Omangambeko goCovid-19 oga nkundipaleka iilonga yetu yoku gandja omauyelele kaanafaalama, unene ngaa mboka yokomahala gokomikunda. Nonando aanafaalama yamwe mboka ye na oompito dhoku longitha omakwatathano gopaungomba oya mona uuwanawa owundji pethimbo ndika lyoCorona, oyendji oya kala ashike ya tegelela ootundi dhetu dhomiipundi dhi tameke,” Ngaruka ta ti.

Ootundi dhomiipundi dhotango okuza sho dha tameke ishewe odha ningilwa mOvenduka oshiwike sha zi ko, nodhali dha tala kiilongwa ya kwatela mo iipalanyolo oyindji noya yooloka, mwa kwatelwa uunongo wopetameko mokuwilika ofaalama, oku ninga omalongekidho giilonga, oku tula iilonga miinyolwa, uundjolowele wiimuna noombumbwe dhiipalutha, esimano lyoku tula po omalongekidho gethigululo lyiilonga yofaalama osho wo ontseyo yomaludhi gevi kwaamboka ye li moshilonga shuunamapya.

“Otse okangundu okashona notatu kambadhala lela opo tu thikithe omakwatho getu kaanafaalama oyendji oshilongo ashihe tatu longitha okamaliwa hoka okashona ke li po,” Ngaruka ta ti.

“Ano otatu tala nkene tu na oku longitha omikalo dhomakwatathano adhihe dhopaungomba ngaashi oFacebook, YouTube, Instagram, Twitter, opo tu thikithe uuyelele kaanafaalama yetu,” ta ti ngawo.

Nonando iilonga yokomumvo ohayi kala ya longekidhwa petameko lyomumvo, Ngaruka okwa ti nuumvo iilonga inayi longwa ya gwanithwa po ayihe molwa uupyakadhi woCovid-19, ihe ombaanga otayi tala tango komahala ngoka ge li mompumbwe onene oko ku tamekwe nomadheulo ngaka.

“Agribank okwa tokola oku nkondopeka aanafaalama yaNamibia paku thikitha omauyelele nuunongo kuyo apehe mpoka ye li. Aanafaalama otaya vulu oku kwatathana naadheuli yetu mboka ye li miitopolwa, osho wo mboka ye li koombelewa oonene opo oompumbwe dhawo dhi gwanithwe po,” Ngaruka ta ti ngawo.

Methano: Omunawino muulithilo wiimuna Erastus Ngaruka ta gandja ootundi kaanafaalama.