Aakiintu simanekeni aalumentu yeni

Ku Martin Negumbo |

Okuyelekanitha onkalo yonakuziwa nonkalo yongashingeyi otapu holoka eyooloko enene tali iyulike lyolyene unene tuu ngele tashi ya pomahepeko gaalumentu tayega ningilwa kaakiintu yawo yene.

Konale aakiintu oya li ya simaneka aalumentu yawo shi ikolelela kutya omulumentu oye a konga omukiintu gwehogololo lye onkene omukiintu na simaneke omulumentu ngoka.

Pamapekapeko nda ninga otashi etitha ohenda sho nda mono nkene aalumentu ooyakwetu yamwe taya nanithwa oshipululo kwaamboka ye li nayo mekwatathano lyopayihole. Moohole odhindji onda hulila muunyengwi wokuyoolola kutya ngu a konga mukwawo ogunipo.

Aalumentu mboka taya monithwa iihuna otashi gandja ethano ewinayi, nokuli tashi vulika shi kanithe omayiyuvo goku hokana maamati mboka ya palamena oondjokana monakuyiwa.

Aakiintu oyendji ohaya ihumbata nawa petameko lyohole ashike mokati mwiyaka ohaya ihumbata ngaashi ya hala hashi etithwa kondhino nokwaa na esimaneko.

Onkalo ndjika otayi uvitha nayi notayi kanithitha esimaneko kaalumentu, unene sho pu na aakiintu haya tuku aalumentu yawo nokuya dhenga nomankawa nenge nomalaka ga honga.

Otashi uvitha ndje nawa uuna nda ka mona aakiintu ya lundulula omikalo dhawo noku ihumbatela aalumentu yawo nawa.

Aalumentu nayo wo oye na oku ihumbatela nawa aakiintu yawo, ihe nena nadhi kale oohapu dhi na sha naakiintu mboka itaya ihumbatele aalumentu yawo nawa. Meihumbatelathano ewanawa omo hamu zi ondjokana, mo mondjokana yi na eyihumbatelathano ewanawa oyo hayi kalelele.

– Martin Negumbo oye omukuluntupitithiinyolwa yOmutumwa mOshiwambo. Ota monika ko0813773399.