Aagundjuka mboka ya mana oosikola dhawo ihe inaya mona iitsa iiwanawa tayi vulu okuya taambitha kiiputudhilo yelongo lyopombanda nenge ya mone iilonga mepangelo nenge miikondo yomahangano gopaumwene, oya li nale haya tala kEtanga lyEgameno (NDF) osho wo koPolisi opo ya mone ko oompito dhiilonga.

Ihe ngashingeyi kEtanga lyEgameno nako omiyelo odha pata. Etanga lyEgameno nalyo otali pula wo iitsa iiwanawa yomondondo 12.

Ndhika odha popiwa kuDeputy Executive Director mUuministeli wEgameno, nIinima yOonakulwa Aakulu, Major General PSPA Nathinge.

Nonando Nathinge okwa li ta yamukula omapulo gaatoolinkundana osho wo omapopyo ga li taga monika komalungula shi na sha nekuto lyaagundjuka metanga lyegameno iiwike iyali ya piti, epulo limwe ndyoka lya yamukulwa kuNathinge olya li lya pulwa kOmutumwa kutya omolwashike NDF naye ta pula iitsa yi li pombanda noyafaathana naambyoka hayi pulwa kiiputudhilo yelongo lyopombanda.

Nathinge okwa ti ngashingeyi NDF ota ende ta ningi etanga lyopashinanena ndyoka lya pumbwa aagundjuka ashike mboka ye shi nawa okupopya nokunyola osho wo oku uvako nawa iinyolwa yOshiingilisa.

“Omatanga gegameno nkene ga kala muuyuni paife ohaga kutu iilyo mbyoka ya longwa noya konkolwa lela nawa, molwa omatompelo ge li po. Limwe olyo ndyoka kutya iilyo yetanga lyegameno ohayi longitha iilwitho yopashinanena mbyoka itayi vulu okulongithwa kaagundjuka mboka ya ndopa mosikola,” Nathinge ta ti.

“Ngaashi oku tukitha oondhila dhiita, okuwilika oombautu dhiita, oku longitha oondjembo oonene, osho wo iilwitho yakitakana mokugamena oshilongo.

“Oshitiyali nosha simana, iilyo yetanga lyegameno ihaya longitha ashike iilwitho ihe ohaya konakona oonkalo dhomomalugodhi, oku ninga oompangela osho wo okukomanda oongundu dhaakwiita ye li monkalo ya nika oshiponga.

“Ano nashi uvike ko nawa kutya oNDF kayi shi ompito yoku gandja iilonga kaagundjuka, ihe oyo ompito yaagundjuka mboka ye na ohokwe nuupenda woku kalela po oshilongo shawo kutya otashi pula omwenyo nenge eso.”

Nuumvo etanga lyegameno olya hala oku kuta aagundjuka ye li 1,500 yoomvula 18 sigo 25.

Methano: Iilyo yEtanga lyEgameno lyaNamibia (NDF).