Ongundu yopapolitika yedhina Namibia Economic Freedom Fighters (NEFF) otayi ende ngashingeyi tayi longo po oshilonga shoka sha li shi na okulongwa komahangano gaaniilonga osho wo aaniilonga yuuministeli waaniilonga.

NEFF ota ende nomahala giilonga ta kwatha aaniilonga mboka ye na omanyenyeto kombinga yonkalo yiilonga, unene tuu shi na sha noondjambi dha nanga.

Iilonga mbika yoku kalela po uuwanawa waaniilonga oya tameka konyala oomwedhi mbali dha piti, sho omugundjuka gwedhina Michael Amushelelo a ningi oshilyo shongundu ndjika.

Amushelelo ngoka oye ngashingeyi komisala gwiinima yapamba eliko lyoshigwana okwa toto nokuli nuupenda e ta talele po nale omahala gookambani.

Okwa li wo a talele po Minista wAaniilonga Utoni Nujoma iiwike iyali ya piti ihe oshigongi shawo naminista osha ka hulila moku inipila oonyala.

Oyendji otaya pandula iilonga tayi longwa kuAmushelelo pamwe naawiliki yongundu ye moku kutha ko oshinakugwanithwa shoku popila ko aaniilonga mboka taya li taya pi.

Methano: Oye Michael Amushelelo a pitila komeho aaniilonga mbaka ya ka gandje ekemonyenyeto lyawo komugandji gwiilonga yawo.