Oshikondo shEnzulonkalo lyaamboka ya kaula onyanga osha pititha omadhina gaagundjuka ye li 245 opo ye ilopote kosenda yedhina Lucius S Mahoto Correctional Service Training College mOmaruru momasiku 27 sigo 28 Febuluali 2023.

Mbaka otaya ka tameka nomadheulo goomwedhi hamano opo ya wape ya ka longele oshikondo shenzulonkalo (oondholongo).

Aagundjuka mbaka ya za miitopolwa ayihe 14 yoshilongo otaya pulwa opo ya etelele ofoloma yedhina Basic Training Medical Examination ya shainwa kundohotola, osho wo ookopi dhoondokumende dhomailongo gawo.

Otaya pulwa wo ya etelele onzapo yo ‘good conduct’ inayi kulupa okupita poomwedhi hamano.

“Elongitho lyoongodhi dhopeke itali ka pitikwa pethimbo lyomadheulo. Oongodhi adhihe otadhi ka gandjwa dhi pungulwe mombelewa yaKomandande,” Commissioner-General gwoshikondo shenzulonkalo Raphael Hamunyela ta ti.

Aagundjuka otaya pulwa wo ya etelele oothewa, okakumba okashona, omuti gwoongaku omuluudhe, niizalomwa yomaudhano (treksuta).

“Aadheulwa otaya ka kala mekomando lya Komandande gwoNamibian Correctional Service Training College, Deputy Commissioner Constancia Matheus pethimbo alihe lyomadheulo,” Hamunyela ta ti.

Methano: Aaniilonga yenzulonkalo taya nyola okatutsa.