Molwa omvula ndjoka inayi loka nawa nuumvo aanafaalama otaya indilwa opo ya lye omikuli kombaanga yaanafaalama yiimuna noyiikunino.

Shika osha popiwa komupopiliko gwombaanga ndjika yedhina Agribank, tate Fillemon Nangonya.

“Agribank ota gandja omikuli dhoku landa oombuto, uushosho, okuhelelitha, osho wo okupululitha,” Nangonya ta ti.

Ombaanga ndjika otayi gandja wo omikuli dhoshimaliwa shi longithwe mokufuta aaniilonga yopakathimbo, okulanda iikulya yiimuna, omiti dhuuhaku wiimuna, okutulako ondhalate kiikunino, okuhelelitha, nokutekela iikunino.

Omikuli otadhi vulu wo okulongithwa moku pangela iiyenditho yopofaalama, okuninga nawa oomboola, osho wo okulanda iikulya yaaniilonga yofaalama.

“Kapu na engambeko momwaalu gwoshimaliwa shomukuli oshoka mpoka pu thike ompumbwe osho wo okutala ngele oto vula ngaa oku galula omukuli opo tapu talika,” Nangonya ta ti.

Omukuli otagu galulwa muule womvula yimwe. Omukuli ogwa patulukila aanafaalama yoludhi kehe.

“KoAgribank ohatu gandja omakwatho agehe koombumbwe dhaanafaalama. Agribank okuku lilepo omathimbo agehe giilonga yoye oshoka otwa itaala kutya epondolo lyoye olyo wo epondolo lyetu nepondolo wo lyoshigwana ashihe,” Nangonya ta ti.

Okwa gwedha ko wo kutya mboka ye na nale omikuli ndele otaya nyengwa okudhi futa naya kwatathane nombaanga opo ya kundathane omikalo dhimwe dhi ili dho ku futa.

Methano: Fillemon Nangonya