Advertisements

Otaku kala ompumbwe yiihakautu osho wo onyanga sho Namibia ita vulu oku lima iikulya mbika ya gwana okuza momwedhi Apilili nuumvo.

Ombaanga yuunamapya nuuniimuna, Agribank, osho ya lopota ngawo.

“Iihakautu oyo oshikulya shimwe sha pumba noonkondo nosha pumbiwa unene moshigwana, ano aanafaalama naya lime iihakautu oyindji opo yi landwe koshigwana shono shi li mompumbwe yiihakautu,” osho Agribank a popi momushangwa gwa pitithwa kuyele oshiwike shika.

Agribank okwa popi wo kutya okuza muApilili sigo Aguste nuumvo okwa tengenekwa oshilongo tashi kala shi na uubatanata nomanyangwa ogendji ga pitilila ompumbwe yoshigwana.

Ihe iikwamboga ngaashi omakebidji otaga kala ogendji okuza pehulilo lyaApilili sigo miiwike yopokati kaJuni, ihe muJuli sigo Aguste omakebidji otaga ka kala omashona moshilongo.

“Oshikondo shuunamapya nuuniimuna otashi dhengwa nayi natango kiinima ngaashi iilongithomwa yi na ondilo, omvula inayi loka nawa, nonkalo yombepo ya lunduluka,” Agribank ta ti.

“Ihe onkalo moshikondo shuunamapya nuuniimuna otayi hwepopala ashike ngele tapu tulwa oompangela dhoku yambidhidha mboka inaya mona omuloka gwa gwana, osho wo oku longa iikunino nokumuna iimuna yomaludhi ga yoolokathana.”

Methano: Iihakautu oya simana unene piituthi. Ihe otayi ka kala ya pumba pethimbo lyiituthi yoohango dhaAguste nuumvo.