Ehangano egandjimakwatho ge na sha nomapungulo goshimaliwa lyedhina Old Mutual Namibia olya ti ota li ka gandja ekwatho lyoshimaliwa koongundu dhaakwashigwana ndhoka hadhi kondjitha iimbuluma momidhingoloko dhawo.

Kehe ongundu otayi pewe ekwatho lyoshimaliwa shi thike poN$20 000.

“Egameno lyomuntu moshigwana olyo oshinima sha simana ku kehe gumwe, na onga ehanganongeshefa yedhina enene muNamibia, otu na mo uuwanawa megameno lyoshigwana,” Mignon du Preez, ngoka oye omunambelewa omukuluntu e na sha niinyangadhalwa yoshigwana moOld Mutual Namibia ta ti.

“Otwa nyanyukwa sho ta tu pititha etumwalaka ndika ta li ti kutya ota tu gandja ishewe ekwatho koongundu oonkondjithiimbuluma moshigwana, ya mone iilongitho niikondjitho taya pumbwa miilonga yawo yoku kandeka iimbuluma.”

Okuza mo2018 sigo 2022 Old Mutual Namibia okwa gandja omakwatho ge thike poshimaliwa shoN$650 000 shi kwathe oongundu dhaakwashigwana taya konditha iimbuluma ya lande uuthano womomapandaanda, oondhalate dhoshipe, omizalo, uutoshe, noshotuu.

Oongundu ndhoka dha li dha pewa nale omakwatho ethimbo lya piti, nuumvo otadhi pewa ekwatho lyoshimaliwa shi thike poN$10 000, omanga oongundu oompe ndhoka inadhi nyolithwa pambelewa kepangelo otadhi pewa ekwatho lyoN$20 000.

Opo ongundu yi pewe ekwatho otayi pumbwa oku shanga ombapila yepandja limwe tayi popi kutya omolwashike taya pumbwa ekwatho ndika, etayi tuminwa koombelewa dhaOld Mutual.

Methano: Old Mutual Namibia Foundation okwa li a gandja ngeyi omakwatho omumvo gwaziko kongundu yaakwashigwana aakondjithi yiimbuluma mOshakati.