Aanangeshefa aashona mboka ohela ya li taya endithwa po mopolohalama yoku indila oshimaliwa shoPitch For Resilience mOmuthiya otaya ningi nena omaindilo gawo, yo mboka ya yauka mo taya tseyithilwa komatango.

Opolohalama ndjika, pawiliko lyoSME Compete neyambidhidho lyehangano lyaNdowishi lyedhina GIZ, otayi gandja oshimaliwa oshali shamuhongi kaanangeshefa mboka ya gumwa komukundu gwoCovid-19.

Oshiwike tashi ya opolohalama otayi yi koNkurenkuru kOshitopolwa shaKavango West oko yi ka gandje wo ompito kaanangeshefa yaahoka.

Methano: Meme omunangeshefa gwaShikoto nguka okwa thikama mpaka komeho gaatopoli yoshimaliwa ta indile opo yemu pe wo.