Uuministeli wEgameno nOshikondo shOonakulwa Aakulu owa popi momushangwa gwa tuminwa iikundaneki tau ti kutya kaku na omashango guunona wavalelwa mekondjelomanguluko.

Uuministeli owa popi ndhika molwa omahokololo ga pitithwa komalungula taga ti kutya uunona wavalelwa mekondjelomanguluko owa tegelelwa wu ki ishangithe okuza mulyotango lyaMei sigo 31 gaJuli nuumvo.

Ngoka a li a popi a ti uunona wavalelwa mekondjelomanguluko nau ki ishangithe, okwa ti oshi nasha nuuwanawa tau zi koshikondo shoonakulwa.

Uuministeli wEgameno nOshikondo shOonakulwa owa ti kutya kamu na uushili washa moohapu ndhika.

“Sho twa kambadhala oku dhengela ongodhi ndjoka taku tiwa oko naku pulwe uuyelele, itayi kuthwa po,” osho omupopiliko gUuministeli wEgameno nOshikondo shOonakulwa Aakulu tate Edson Haufiku a ti.

“Ano oshe tu eta pondondo mpoka tu kale tu na omaipulo kutya nakupititha etumwalaka ndino oye omuntu e na ombepo yuungangala nokwa hala oku tukulutha uuhwapindi muunona wavalelwa mekondjelomanguluko.

“Oshigwana, unene ngaa oonakulwa aakulu nuunona wavalelwa mekondjelomanguluko otaya londothwa nokukunkililwa kutya kaku na omashango, shoka tashi kundanekwa kwaamboka osho iifundja yowala.”

Haufiku okwa ti ngele taku ya omashango ge nasha nuunona wavalelwa mekondjelomanguluko uuyelele otau ka pitithwa kUuministeli wEgameno nOshikondo shOonakulwa Aakulu osho wo Uuministeli wAagundjuka, oku pitila miikundaneki.

Nenge uuyelele ou na oku pitila mOombelewa dhOogavena osho wo ehangano lyuunona wavalelwa mekondjelomanguluko, oNEKA.

“Ano monakuyiwa oshigwana nashi kale hashi kongo uuyelele washili okuza kUuministeli wEgameno nOshikondo shOonakulwa,” Haufiku ta ti.

Methano: Umwe womuunona wa valelwa mekondjelomanguluko tau ya kegumbo sho iita yekondjelomanguluko ya hulu. (Ethano lyaza kuNEKA)