kuMartin Negumbo /

Ehangano ndyoka hali andjaganeke olusheno koshitopolwa shokOnooli yoshilongo lyedhina NORED olya lulilwa kaantu mboka haya yaka po oongodhi dhomalusheno.

Iimbuluma yoludhi nduka ohayi etitha opo ehangano ndika li kanithe oshimaliwa oshindji sho tali landa ishewe oongodhi dholusheno dhi pingene po ndhoka dha yakwa po.

Ngono eli omukuluntu gwiilonga yuutekenika moNORED omusamane Petnen Frans okwa li a londodha aakwashigwana ya hulithe po okulongela oongodhi dholusheno iimbuluma, ta ti itaya ka idhidhimikila onkalo ndjika oshoka oyuuka kuuwinayi.

“Unene otwa ndhindhilika aakwashigwana taya longele oopaala noongodhi dholusheno omiyonena, ya hala ko oongodhi dhocopper opo ye ke dhi landithe po taya lalakanene oshimaliwa uuna yedhi landitha,” Frans ta ti ngawo.

“Omukalo nguka ogwa etitha oondhima dholusheno olundji inaashi tegelelwa, niiponga oyindji oshoka oongodhi ndhoka hadhi kuthwa ko kaakwashigwana odho dha gamena aantu niinima ayihe tayi longo kolusheno.

“Otwa ndhindhilike omukalo nguka goku hanagula omaliko gaNORED gwa kala tagu inyenge unene noku dhana onkandangala miitopolwa ngaashi Oshikuku, Outapi, Ongwediva, nomOkavango.”

Frans okwa ti oshinima shika osha guma aantu oyendji oshowo eliko lyoshigwana oshoka ohashi eta oshiponga noku ya moshipala iilonga yaantu mboka haya longitha olusheno.

“Oocopper ndhono tadhi yakwa po odho hadhi kondolola olusheno nkene lu na okulonga notadhi kwathele omulilo golusheno kaagu fike omaliko gaantu nenge gu hanagule po omudhingoloko.

“Oohamutsemukukutu ohaya tete oondhalate moka mu na oongodhi dhaNORED opo ya yake mo oongodhi dhoshikushu ndhoka dhi na oshilonga mokugandja olusheno.

“Oongodhi ngele dha yakwa po ye NORED sho ta dhimi olusheno molwa talu longwa ohashi yemateke aanangeshefa oyendji mboka haya landitha iinima hayi talala oshoka ohayi ningi nayi,

 

“Ano kehe ngoka to mono nenge to uvu mpoka pu na oombudhi tadhi yaka nenge tadhi ningile oongodhi dholusheno omuyonena osha simana u tu lombwele nenge u lombwele opolisi opo tuya katukile onkatu.”

Frans okwa kunkilile wo opo oshigwana shi kale kokule noongodhi nenge uuketha wolusheno opo ku yandwe iiponga hayi etwa kolusheno nomililo inaadhi tegelelwa.

“Olusheno ihalu pangelwa komuntu inelu dheulilwa,” Frans ta londodha ngawo.

METHANO: Petnen Frans  oshowo omupopiliko gwaNORED Simon Lukas taya kuthile ko iikundaneki.