Aatokoli oya tameka ongula yonena moKatima Mulilo okupulakena komaetopo giinyangadhalwa yaanangeshefa mboka taya indile ekwathoyambidhidho lyoshimaliwa mopolohalama yoPitch For Resilience.

Opolohalama ndjika ohayi gandja oshimaliwa opo shi kwathele aanangeshefa aashona mboka ya dhengwa konkalo ndjika yongashiingeyi.

Aanangeshefa mboka oongeshefa dhawo dha kala tadhi longo ethimbo lyoomvula ndatu nenge dhi vule po otaya kutha ombinga opo ya pewe oshimaliwa shoku yambulapo oongeshefa dhawo pethimbo ndika edhigu lya guma oongeshefa oonshona noonene.

Olundji oongeshefa oonene odhi na ompito oku konga omikuli koombaanga opo dhi mone oshimaliwa shoku gwanitha po iinakugwanithwa yawo yokomwedhi ngaashi okufuta omalusheno, oorentinga, okufuta aaniilonga, noshotuu; ihe oongeshefa oonshona odhindji kadhi na oompito dha tya ngeyi.

Opolohalama ndjika yoPitch For Resilince (P4R) oya nuninwa nduno oongeshefa ndhoka oonshona opo dhi mone oshimaliwa shoku ikwatha nasho ngaa nando oshishona.

Aatokoli mboka haya tokola kutya olye oopalela okumona ekwatho ndika lyoshimaliwa shoshali oyo aaniilonga yomiikondo yopapangelo unene aaniilonga yomalelo goondoolopa, osho wo aaniilonga yehangano lyaanangeshefa oNCCI, osho wo aaniilonga yoombaanga.

“Aatokoli mbaka yomoKatima Mulilo otatu ya pandula sho ye igandjela oku longitha ethimbo lyawo nuunongo wawo opo ya pulakene komahokololo gaanangeshefa esiku alihe, yo nduno ya gandje etokolo nena komatango kutya mboka ya pita mo noye na oku mona ekwatho ndika lyoshimaliwa oyeni,” omusamane Danny Meyer ta ti ngawo.

Meyer oye omuwiliki gwehangano lyedhina SMEs Compete ndyoka olyo lya longekidha notali wilike opolohalama ndjika. Opolohalama oya pewa ekwatho lyoshimaliwa kehangano lyaNdowishi lyedhina GIZ opo oshimaliwa shika shi gandjwe kaanangeshefa aashona mboka ye li mompumbwe onene.

Opolohalama ndjika yoP4R otayi ende oshilongo ashihe e tayi mana ko iitopolwa ayihe 14 omanga inayi ya pehulilo. Oshiwike tashi ya otayi yi kIitopolwa shaShikoto (Omuthiya) noshaHardap (Mariental.)

Methano: Aatokoli mbaka moKatima Mulilo oye ilongekidha okupulakena kiipopiwa yaanangeshefa taya indile ekwatho lyoshimaliwa.