Omunafaalama gwiikwamboga gumwe ngoka a li a mono omukuli gwaAgribank ota longo nuudhiginini opo a lime iikulya ya gwana oku palutha oshigwana shaNamibia, unene tuu shomoKavango-West.

Omunafaalama nguka gwedhina Nelson Ashipala okwa tameka iilonga ye yuunafaalama oomvula ntano dha yi konima sho a li a mono omukuli gwaAgribank, noha longo oshikunino shomapungu, oomboga, oonyanga, omatama, osho wo iingumutulu oyindji mevi lyoohekita 30 ndyoka ha hiila kofaalama yedhina Sikondo moKavango-West.

“Omiyalu dha gandjwa koNamibia Statistics Agency otadhi ti oshitopolwa shino shaKavango-West osho oshitiyali miitopolwa yoshilongo mbyoka ya hepa noonkondo. Ano ngaye ohashi pe ndje omukumo okulonga opo ndi kute aantu yetu, okuya palutha noku kandula po oluhepo lwawo,” Ashipala ta ti.

Ashipala okwa ti uupyakadhi uunene mboka ya taalela ongaanafaalama owo oku mona aalandi yiilongomwa yawo.

“Ehalo lyokulonga otu li na, ihe omalandithilo kage po ga gwana. Ohatu kondjo nuudhigu. Omathimbo gamwe iilongomwa yetu ohatu yi ekelehi oshoka inayi mona aalandi,” Ashipala ta ti.

E ta ti aakuluntu yiikondo tayi kondolola eliko lyoshilongo naya tale komaupyakadhi gaanafaalama yomoshilongo mboka taya kondjo nuudhigu oku eta iilandithomwa yawo moositola nomomalandithilo galwe.

“Aagundjuka mboka ya hala oku ya mo muunafaalama, oshiwanawa ngele omuntu to ningi tango omapekaapeko omanga inoo tameka niilonga. Muunafaalama mbuka omu na shili omboloto, ihe otashi pula omukumo neitulomo.

“Aantu oyendji ohaya ipula kutya ngele owa yi muunafaalama oto ningi oshipuna mbalambala. Hasho nando,” Ashipala ta popi.

“Eeno, uunafaalama otawu eta po sha, unene tuu ngele owewu ende nawa petameko. Ihe otashi pula ethimbo neidhidhimiko. Ano ngele owu na ehalo lyuunafaalama, ninga omapekaapeko ga gwana e to tameke iilonga nomukumo sigo wa gwanitha po oondjodhi dhoye.”

Methano: Oshikunino shomakembindja shomusamane Nelson Ashipala mofaalama Sikondo moKavango-West.