Opolohalama yoPitching for Resilience (P4R) ndjoka tayi gandja ekwatho lyoshimaliwa kaanangeshefa otayi ende nena mEenhana.

Aakuthimbinga otaya endithwa po nena nomongula opo ya holoke komeho gaatokoli mEtitano.

Mboka taya ka tothwa mo mEtitano otaya pewa ekwatho lyoshimaliwa opo oongeshefa dhawo dhi yauke mo moshikako shuupyakadhi womukithi gwoCovid-19 ndjoka ya guma oongeshefa dhawo.

Opolohalama tayi longekidhwa koSME Compete oya yambidhidhwa pashimaliwa kehangano lyaNdowishi lyedhina GIZ.

Methano: Yamwe yomaanangeshefa yaHangwena mboka taya kutha ombinga moP4R mEenhana.