Okakomitiye kEgumbo lyoPashigwana (Paliamende) ke na sha niinima ya pamba ethikopamwe lyuukashikekookantu otaka ningi iigongi opo ka mone omaiyuvo gaantu ngele osho opala tuu aakiintu ya pewe uuthemba paveta oku kutha mo omategelelo.

Okakomitiye otaka kongo omayele ngele Oveta yEkuthomo lyOmala yo1975 oya pumbwa oku lundululwa opo aakiintu ya pewe uuthemba woku kutha mo omala ngele oya hala.

Ombepo yoku yululula ko kooveta tadhi keelele ekutho mo lyomapunda otayi pepe yu uka kuuwanawa waamboka ya hala sha ningwa, ongaashi ombepo tayi pepe wo ndjoka tayi yululula ko kooveta tadhi kondjitha uushenge moshigwana.

Oshiwike shazi ko Ompangu yoPombanda yaNamibia oya li ya ninga etokolo opo okanona kaalumentu yaali mboka ya hokanathana ka pewe uukwashigwana waNamibia nonando epangelo olya li lya tindi oku ka pa uuthemba sho lya pula ku ningwe tango euliko kutya okanona oka valwa kugumwe gwaalumentu mbaka.

Omusamane gwedhina Phillip Luhl omukwashigwana gwaNamibia okwa li a hokana omusamane omukwawo gwedhina Guillermo Delgado ngoka e li omukwashigwana gwaMexico noye li ngashiingeyi moNamibia omo ya ninga egumbo lyawo.

Oye na okanona kedhina Yona hoka taku tiwa oka valwa komukulukadhi a li a tulwa etegelelo paunongononi nomasita gaLuhl. Epangelo olya li lya tindi oku gandja uuthemba wuukwashigwana kokanona haka omanga inaku ningwa omakonakono gothaathaa taga ulike kutya okanona okaza shili momasita gaLuhl.

Ihe aanaveta yaalumentu mbaka oya kondjitha oshipotha sigo okompangu hoka ya popi kutya andola okanona okali kaantu yaaheshi omashenge ando inaka ningilwa omapulaapulo gatya ngaaka.

Ompangu oya tokola nduno kutya epangelo nali gandje uuthemba kokanona meendelelo, nokuli muule womasiku omilongo ndatu.

Ngashingeyi okwa talika omeho ngele okakomitiye kopaliamende taka konaakona nokumona ngele ehoyo mo lyomala nali taambwe ko paveta nako otaka ka ninga etokolo lya gama kwaamboka ya hala sha ningwa.

Namibia okwa kala nuupyakadhi waakiintu taya kutha mo omapunda meholamo naamboka taya ekelehi uuhanona wawo momandoloma, ano oyendji oya talako kutya ekutho mo lyomapunda tashi pitikwa paveta otashi ka kala ekutho po lyomukundu nguka.

Methano: Meme gumwe i ihumbata. (Ethano ku thewomensfoundation.org)