Oogavena yiitopolwa ayihe yine yokuumbangalantu-ndingandinga woshilongo oya gandja iipopiwa yawo miiwike ya piti taya kuthile ko oshigwana kombinga ya shoka sha longwa po momukokomoko gwomumvo gwa piti.

Ihe miipopiwa yawo kamu na sha naanaa oshindji tashi gandja omukumo kutya aagundjuka oye li taya ningwa wo nawa komalelo giitopolwa.

Konyala Gavena gwaShikoto tate Penda yaNdakolo naGavena gwaHangwena tate Walde Ndevashiya oya li ya popi iipopiwa yawo ihe miipopiwa moka kamu na sha sha pamba aagundjuka mboka yaa li we moosikola.

Gavena gwaHangwena okwa li ashike a popi kutya epangelo olya li lya gandja oshimaliwa shoku tunga okapale komaudhano mEenhana.

Ihe kombinga yaagundjuka mboka kaaye na iilonga inaku tiwa sha.

Omupopiliko gwombelewa ye tate Silas Nepembe ina gandja eyamukulo kutya omolwashike Gavena ina tala ko kombinga yaagundjuka.

Gavena gwaShana tate Elia Irimari okwa popi moshipopiwa she ta ti ombelewa ye oya li ya gandja iilongithomwa yongushu yoshimaliwa shi thike poN$20 000, ya gandjwa koongeshefa dhaagundjuka opo ye ikwathe molwa uupyakadhi we etwa koCovid-19.

Gavena gwaMusati tate Erginus Endjala oye a ti ombelewa ye oya gandja sha shi li hwepo.

“Onga oonkambadhala dhoku kwatha mboka taya toto po oompito dhiilonga, ombelewa yandje oya li ya gandja N$154,068 koongundu dha yooloka dhaagundjuka ya tameke oopoloyeka ngaashi dhoondjuhwa niikunino, oku kwatha mboka taya lumbu nuulema, osho wo oshimaliwa shekwatho kaailongi mboka ye li mompumbwe, osho wo iinyangadhalwa yomaudhano, oku kutha ko ashike yimwe,” Endjala ta ti.

Methano: Aagundjuka mboka ye na oongeshefa dhawo komikunda nokomalukanda osho wo momapandaanda goondoolopa otaya tindi oku thanekelwa poongeshefa dhawo molwa ohoni sho omitungilo dhoongeshefa itadhi monika nawa.