Oshiketha shopenzela yaaniilonga yomiikondo yepangelo (GIPF) osha patulula ombelewa yasho mondoolopa yedhina Nkurenkuru ndjoka oyo oshilandopangelo shaKavango yoKuuninginino (Kavango West).

Sho a popi poshiithanene shepatululo lyombelewa ndjika omunashipundi gwaGIPF okwa ti otokolo lyoku patulula ombelewa olya ningwa molwashoka iilyo yawo yomoshitopolwa oya kala haya mono omayakulo nuudhigu molwashoka ombelewa yopopepi nayo oyo ndjoka yokoRundu, oshinano shookilometa 140.

“Ombelewa yetu yomoNkurenkuru otayi kala hayi yakula iilyo yetu moku gandja omauyelele ge na sha nopenzela, okugandja omayele, okuikwashilipalekitha kutya oshilyo oshili ngaa momwenyo, osho wo okugandja omikanda noondokumende dha pumbiwa,” osho meme Nilian Mulemi a ti.

Methano: Omunashipundi gwaGIPF meme Nilian Mulemi nomukuluntuwiliki gwoGIPF tate David Nuyoma, osho wo aanambelewa yalwe, otaya monika ya thikama pomweelo gwombelewa ompe yoGIPF moNkurenkuru.