Ombaanga ogandji yomikuli dhiilonga yuunafaalama niikunino yedhina Agribank osho wo ehangano hali longo omakala lyedhina Namibia Biomass Industry Group (N-BiG) oya shaina euvathano lyokulongela kumwe uule woomvula ntano tadhi ya.

Mbaka yaali oya ti euvathano lyawo ndika lya yi miilonga nena otali ningi opo iinima yi kale hayi ende nawa kwaamboka ya pumbwa omikuli ya ka longe iilonga yoku kokola omahala ngoka ga thita iihwa nomiti, dho tadhi ningwa omakala.

Iilonga yoludhi nduka ohayi ningi opo omeya gokohi yevi ga kalekwe po, go omahala guulithilo taga indjipala, ko taku gandjwa wo oompito dhiilonga kaalongi yomakala.

Omuwiliki gwaAgribank Dr. Raphael Karuaihe okwa popi mpoka sho taya shaina euvathano mOvenduka nena ta ti euvathano oli li naanaa momulandu gwombaanga yawo sho ya tula po nale ompangela yoku kala tayi gandja omikuli kiikondo ngaashi mbyoka yoku kokola iihwa yomoofaalama.

Omuwiliki gwaN-BiG tate Progress Kashandula okwa ti euthano ndika olyo oshinima oshinene mehumokomeho lyiilonga mbika yokukokola omahala ga thita moshilongo.

Methano: Okuza kolumoho oyo Victoria Hango, Nangolo Malima, Progress Kashandula yoN-BiG, Dr Raphael Karuaihe, Andre Botes, Elaine Madih, naKeneth  Kasata yoAgribank.