Advertisements

Minista gwOshimaliwa tate Iipumbu Shiimi okwa tseyitha ohela mOmutumba gwoPashigwana kutya okutameka omwedhi nguka gwaKotoba openzela yaakulupe otayi gwedhelwa noshimaliwa shi thike pethele.

Shiimi okwa popi ngawo sho a li ta tseyitha omutengeneko gwa gwedhwapo gwelongitho lyoshimaliwa miikondo yepangelo.

Minista okwa ti wo kutya omagwedhelo goondjambi dhaaniilonga yepangelo noopelesenda ndatu oga ya nale miilonga.

“Opo ku hwepopekwe oonkalo dhaantu yetu mboka ye li moluhepo, molwa oondando dhiikulya dha londa, oshimaliwa shoomiliona N$5.2 osha tulwa po shi longithwe kUuministeli wUuthikepamwe mUukashikekokantu, Ekandulepo lyOluhepo nUukalinawa wOshigwana,” Shiimi ta ti.

“Oshimaliwa otashi gwedha ko komakwatho gaakwashigwana mboka ya kala taya mono iikulya yoHarambee gongushu yoshimaliwa shi thike poN$500, notaya mono ngashingeyi oshimaliwa shi thike poN$600 omwedhi kehe.

“Okwa gandjwa wo oomiliona N$97 dhi gwedhele omakwatho haga gandjwa kaanuulema ye li kohi yoomvula 18, shi gwedhelwe okuza poN$250 notashi kala N$1,300 okutameka momvula tayi ya.”

Methano: Omukulupe a nyanyukwa.