Opolohalama yedhina Pitch for Recovery (P4R) ndjoka tayi gandja omakwatho goshimaliwa oshali shamuhongi kaanangeshefa aashona mboka ya dhengwa pomutima konkalo yeetwa komukithi gwoCovid-19 oya gandja omakwatho kaanangeshefa ye li 14 oshiwike sha zi ko mOmalinda.

Oshiwike shino opolohalama oyi li mOliindili, notayi ka thika kOshana oshiwike tashi ya.

Ngashiingeyi opolohalama oya enda miitopolwa yoshilongo yi li 9 moka kehe moshitopolwa ya gandja mo omakwatho gongushu yoshimaliwa shi thike poN$183 000 moshitopolwa kehe.

Aanangeshefa ye thike po110 oya pewa nale omakwatho ngaka.

Aanangeshefa ohaya pewa ompito opo ya ninge omaindilo gawo tayeshi ningi ya thikama komeho gokangundu kaatokoli mboka ya tulwa po moshitopolwa kehe ya topole oshimaliwa kaanangeshefa mboka ya ulike kutya oya dhengwa nayi pomutima kuupyakadhi wokorona.

Mboka ya li ya ningi omaindilo mOmalinda oya li 18 ihe mboka yeshi pondola oku pewa omakwatho oye li 14.

Mboka yeshi pondola oku pewa omakwatho mopolohalama ndjika ihaya pewa oshimaliwa koomuma ihe ohaya gandja ookoteshina dhiilongitho yongeshefa mbyoka ya hala ya kale yeyi landelwa opo oongeshefa dhawo dhi kale dha yambuka po.

Omunangeshefa ota vulu wo oku ninga eyindilo opo a kale ha futilwa aaniilonga ye uule woomwedhi dhontumba, opo ongeshefa ye yi vule oku yambuka po.

Opolohalama ndjika oya longekidhwa notayi wilikwa kehangano lyedhina SMEs Compete palongelokumwe nekwatho lyoshimaliwa shika okuza kehangano lyedhina German Development Service GIZ.

Okuza koshitopolwa sha//Karas opolohalama otayi ya kOshana, Omusati, Kunene e tayi ka hulila moKhomas mokati komwedhi gwaDesemba.

Methano: Omunangeshefa nguka a thikama komeho gaatopoli yomakwatho okwa li a ninga eyindilo lye ngeyi mOmalinda oshiwike sha zi ko.