Shiyanga shaNangombe ndjoka ya kala tayi ga tile pevi iiwike yokuza pomatango omanene oya gandja omukumo netegameno ewanawa kaalimimapya.

Nonando kiitopolwa yimwe ngaashi mOmusati omvula oya tameke ashike oku loka lwopiiwike yokonima yokili, oyendji oya lima yoyamwe opo ngaa natango ye ipyakidhila niipululo, nonando oyendji otaya helele.

Methano: Epya lyameme Andelina Pena momukunda Okapa, mOshikandjohogololo shaRuacana osho tali monika ngeyi.