“Omasiku oga ya ngono aakiintu ya li itaya vulu okukala aakuluntusikola.

“Omasiku oga ya ngono aakiintu ya li itaya vulu oku ninga aapanguli, oohahende, oondohotola, aapolisi, noshotuu,” osho omupeviminista meme Bernadette Jagger a tameke ngawo noshipopiwa she poshiithanene tashi dhimbulukwa esiku lyaakiintu muuyuni.

Esiku ndika lyomasiku 8 Maalitsa, ohali dhimbulukiwa omumvo kehe moku gandja esimaneko kiilonga nokiinakugwanithwa hayi longwa kaakiintu, osho wo oku tula po oompangela dhokuhwepopaleka oonkalo moka aakiintu oyendji taya iyadha muuyuni awuhe.

Jagger ngoka oye omupeviminista muuministeli wuukashikekokantu, onkalathano nekandulopo lyoluhepo okwali oye omupopi asimana poshiithanene shedhimbuluko lyesiku ndika lyaakiintu sha ningilwa mOswakopo.

Jagger okwa totha mo iinima mbyoka yimwe tayi ulike kutya moNamibia aakiintu oya yambuka po e taya kutha oonkatu dhopondondo yopombanda miikondo yepangelo noyopaumwene. Okwa ti aapanguli moshilongo mboka oyo aakiintu omwaalu gwawo ogwa londa pombanda.

Aawiliki yopolotika unene ngaa momutumba gwopashigwana nomomalelo goondoolopa omwaalu gwaakiintu ogwa ya wo pombanda.

Okwa totha mo wo omukuluntu gwopolisi gwopevi meme Anna-Marie Nainda, ngoka a li wo poshiithanene, kutya oku li pondondo yopombanda metanga lyopolisi notashi vulika oye ta ka landula ko moku ninga omukuluntu gwopolisi monakuyiwa.

Ihe Jagger okwa ti iikondo yimwe mbyoka inayi shi pondola natango oku yambula po aakiintu moonkatu dhiilonga ongaashi oshimpungu shiikundaneki, oshoka aakiintu mboka ye li pondondo yopombanda momahangano giikundaneki ogu li pevi nayi sigo okeluwa ndi.

Methano: Omupeviminista Bernadette Jagger.