Ehanganongeshefa lyaNamibia hali mina okawe mefuta lyedhina Debmarine Namibia olya li lya gandja iipumbiwa kwathitholongo kosikola yedhina Eluwa, ndjoka hayi putudha aanona ye na uulema womeho, uulema womakutsi, nowopamadhiladhilo.

Uunona wu na uulema womeho (mboka haku tiwa aaposi), naambwoka wu na uulema womakutsi (haku tiwa oombolo), osho wo mbwono wu na uulema wopamadhiladhilo (mbwo haku ti inawu pwa nawa) ohawu mono elongo lyopomuthika gwopombanda mosikola ndjika Eluwa Resource School.

Osikola ndjika yi li mOngwediva oyo yimwe ashike mOnooli hayi gandja elongo kuunona wu na omaukwatya gatumbulwa.

Oyi na aanasikola ye thike po 381 naalongi 59, osho wo aaniilonga yalwe ye li 47 mwa kwatelwa aaopaleki, aatonateli, naaniilonga yomombelewa.

Meme Stella Ipinge ngoka oye omunashipundi gwokakomitiye ke nasha neyambidhidho lyiinyangadhalwa yoshigwana mehangano Debmarine okwa ti ehangano lyawo olya gandja iikwathitholongo mbika kosikola ndjika Eluwa yi na ongushu yoshimaliwa shi thike po N$300,000 oshoka elongo lyuunona olyo oshinakugwanithwa shaayehe.

Iinima mbyoka ya gandjwa omwa kwatelwa ookombiuta, ooprinta, ooTV, iilongitho yomongulu yuunongononi, iilongitho yomaudhano ngaashi omatanga, omayela gopainda, noshotuu.

Meya gwaNgwediva tate Tarah Shalyefu sho a popi pegandjo lyiilongitho okwa ti oku na eitaalo kutya iilongitho mbika otayi ka eta po elunduluko enene moonkalamwenyo dhaalongwa yosikola ndjika.

Methano: Oye meme Stella Ipinge, ta gandja oshipopiwa she sho a gandja iikwathitholongo Etine lya zi ko.