Ongeshefa yedhina Mefuta Enterprise (Pty) Ltd ndjoka hayi kwata oohi mefuta lyaNamibia oya gandja omagano kosikola yedhina Eluwa Resource School.

Omagano ngaka ge li molupe lwiipundi iipe yongushu yoN$40,000 oga gandjwa nena kosikola ndjika yi li mOngwediva.

Eluwa oyo osikola hayi longo uunona mboka wu na uulema womeho, uulema womakutsi, osho wo uulema wopamadhiladhilo.

Omunashipundi gwaMefuta Enterprises tate Silas Iipumbu okwa ti ongeshefa yawo oye itula mo mokukwatha oshikondo shelongo unene tuu ngele tashi ya kiitopolwa mbyoka ku na aantu ye li natango moluhepo.

“Otwa itaala kutya elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo, notashi vulu oku kutha aantu ayehe moluhepo,” Iipumbu ta ti.

“Elalakano lyomagano ngaka olyo oku kwatha aalongi ya longe nawa e taya gandja elongo lyongushu. Omulongi oye gumwe a simana moshilonga shelongo lyokanona, ano otatu ya kwatha mpoka ta tu vulu,” Iipumbu ta ti.

Methano: Aaniilonga yaMefuta osho wo aaniilonga yEluwa pamwe naanasikola ya nyanyukwa molwa omagano ga gandjwa kuMefuta.