Oshikandjohogololo shaKatyali osha pewa oodola oomiliona 14 dhi longithwe oku tota po ofaalama yiingulu.

Iimaliwa mbika oyo yimwe yomiimaliwa ya za kepangelo lyoshilongo yi longithwe moopoloyeka tadhi tungu oshilongo.

Oshitopolwa shaShana osha pewa oomiliona N$243,8 dhi topolwe miilonga tayi tungu nota yi eta po sha mOshana. Miimaliwa mbika omo mwa zi oshimaliwa tashi ka longa ofaalama yiingulu kOkatyali.

MOshana oshikondo shelongo osho sha mona po oshimaliwa oshindji shoomiliona 59,5 shi longithwe moku ninga nawa oosikola dhi kandeke ombuto yoKorona.

Oshimaliwa shi thike poomiliona 22,8 otashi ka longithwa moku tunga iikwatelwa osho wo ominino dhokwaandjaganeka omeya mOshitopolwa shaShana.

Iilonga yokutunga iikandjo yagwedhwapo moshipangelo shaShakati oya pewa oomiliona 15.

Iikondo oyindji oya pewa wo oshimaliwa shi longithwe moopoloyeka dhomatungo. Ihe Okatyali oko owala ka pewa oshimaliwa tashi ka longa opoloyeka tayi eta po iikulya.

Kansela gwaKatyali tate Josef Mupetami oye gumwe gomaawiliki haya nyangadhala noonkondo opo oshigwana shi mone iipalutha ya gwana.

Onyama yoshingulu oyi holike kaantu oyendji noyi na ombiliha oku yelekanitha nonyama yongombe nenge yoshikombo.