Onkundana yimwe yi nyuwitha omakutsi gaanangeshefa otayi ti oshishiindalongo Botswana osha indika iilongomwa yoludhi kehe ya longwa muusila woomboloto nenge wuukuki yaaha ye mo we nando omoshilongo okuza kiilongo yilwe.

Otaku tiwa shika oshe ya po sho epangelo lyoshilongo shoka lya pititha ompango tayi ngambeke oku eta mo iipindi ya za pondje yoshilongo mbyoka ya longwa miikwamboloto.

“Oshilongitho shopaMpango shonomola 102 sho2020 osha li sha nyanyangidhwa mOshikundaneki shEpangelo momasiku 14 gaAguste 2020. Oshilongitho shopaMpango shino otashi ngambeke okweeta mo moshilongo iilandithomwa ya mbakwa.

“‘Iilandithomwa ya mbakwa’ otashi ti iikwamboloto ayihe ngaashi uumboloto, uukuki, uumbolotokuki, uukukimboloto, uumbisikiti, nashaashoka sha telekwa muusila woomboloto nenge uusila woomuma dhiilya,” Amushanga Takalelele muuministeli waBotswana wIipindi nIikwafabulika Chandapiwa Baputaki osho a ti ngaaka momukanda.

“Elalakano lyOshilongitho shopaMpango olyo oku gandja oonkondo nomukumo kaanangeshefa yetu aashona, yopokati naanene mboka haya longo iilonga yokuteleka iikwamboloto nuukuki.

“Ano aanangeshefa yetu mboka ya pitikwa otaya kumikwa ya kuthe po oompito ndhika dhe etwa po koshilongithompango shino opo ya teleke uumboloto nuumbisikiti mbwoka tawu pumbiwa moshilongo shetu.”

Konyala iilongo yuumbugantu waAfrika mwa kwatelwa Namibia ohayi mono iikwamboloto ngaashi uumbisikiti wa za koshishiindalongo South Afrika. Ihe ngashingeyi Botswana okwa hala iikwambisikitimboloto ayihe yomoositola dhawo yi longwe moshilongo moka.