MTC ngoka oye thimbayina ongodhi miilonga yomakwatathano gopaengodhi dhopeke oye ngaa natango ta ulike omulilo omuwanawa ngele tashi ya mokugandja wo koshigwana nokashona hoka ke li po.

Oshiwike sha zi ko MTC okwa li a gandja omakwatho giipumbiwa yakehesiku kaakwashigwana yomukunda Mashare mOshitopolwa shaKavango Uzilo.

Mehuliloshiwike lya zi ko MTC okwa gandja wo omagano mwa kwatelwa oongodhi dhopeke kaatoolinkundana yokonooli yoshilongo. Aatoolinkundana yaali oya li wo ya pewa uutekete wuuthemba oku ya komahala gomafudhopo gaNamibia Wildlife Resorts ya ka kale ko omasiku gontumba pamwe naaholike yawo.

Ano MTC ota ulike oshiholelwa oshiwanawa kwaayehe.

Methano: Aaniilonga yaMTC otaya hawaleke iipumbiwa yakehesiku kaakwashigwana yomomukunda Mashare.