Oonkwatwa dhomomanzulonkalo gaNamibia odha pewa omuzalo omupe gwolwaala olutiligane ngelemuna.

Shika osha li sha popiwa momushangwa gwa gandjwa komukuluntu gwoshikondo shoondholongo Omukomisala-Generala Raphael Hamunyela metitano lya zi ko.

“Oshikondo shenzulonkalo osha li sha ningi etokolo oku lundulula olwaala lwomuzalo gwaanandholongo okuza kolwaala olulizi ndoka lwa kala halu zalwa okuza manga oshilongo inashi manguluka.

“Ngashiingeyi omuzalo gwaanandholongo ogwa yooloka, inashi fa nale sho omuzalo gwa li owala wa faathana nomizalo dhoosekuliti dhimwe moshilongo,” Komisala-Generala Hamunyela ta ti ngaaka.

“Omuzalo nguka omupe otagu ka kwatha unene oshikondo shenzulonkalo, oshoka olwaala lwawo olutiliganengelemuna otagu ningi oonkwatwa dhi kale dha yooloka mo nuupu moshigwana ngele dhi li kondje yondjedhililo, opo yaaha fadhuke po.

“Elunduluko ndika lyomuzalo otali eta wo ethano ewanawa koshikondo shenzulonkalo lyaNamibia mokuzula oonkwakwa oshoka olwaala lwonale ndoka lwa li oluzizi olwa li lu na ko nasha ashike nelalakano lyegeelo lyomunandholongo ongashi okuza pethimbo lyokatongotongo, shoka hasho we naanaa elalakano lyomanzulonkalo ngashiingeyi.”

Hamunyela okwa gwedha ko ta ti omuzalo nguka ogwa hondjwa nawa noita gu pula we oombulukweya dhi zalwe nomiya, molwashoka nokuli omiya odha li olundji hadhi etitha uupyakadhi sho aanandholongo ya kala hayedhi longitha wo oku imangelekitha nadho.

“Mongashiingeyi oonkwatwa ashike dhaalumentu odho dha pewa omuzalo nguka omupe omolwa oshimaliwa shoka inaashi gwanena.

“Omuzalo nguka ogu li tagu hondja kaanandholongo yoyene mboka haya longo kiihondjelo yondholongo notaya wilikwa kaanambelewa yondholongo,” Hamunyela ta ti.

Methano: Omunandholongo nguka ota monika a zala omuzalo gwawo omupe.