Ewawa lyaanyasha yongundu Swapo, oSwapo Party Youth League, olya popi tali ti kutya uushenge owo uusaatana oshowo oombepo dhoondeemoni.

Ndhika odha popiwa kuhamushanga gwaanyasha yoSwapo, Ephraim Nekongo. Nekongo okwa popi ngeyi momushangwa gwa tuminwa iikundaneki ohela.

Nekongo okwa ti ongundu ye oya nkenywa koonkundathana dhaakwanepangelo ndhoka dhi na ehalo lyoku taamba ko uushenge moshigwana.

Oohapu dhaNekongo odha etithwa kiipopiwa yomasiku ga zi ko yaakuluntu yamwe yoombelewa dhepangelo dhi na sha niikwaveta mboka ya ti kutya ooveta ndhoka dhi li ompinge nuukwaushenge otadhi talululwa.

Pehulilo lyoshiwike sha zi ko aanambelewa aakuluntu yepangelo yuuministeli wuuyuuki oya li ya holoka komeho gIigwana yaHangana opo ya pewe omusholondondo gwooveta dhaNamibia ndhoka dha pumbwa okulunduluka nenge oku talululwa oshoka odhi li ompinge nuuthemba womuntu.

Odhindji dhomooveta ndhono dha tothwa mo odha kwatela mo uuthemba waantu mboka haku tiwa omashenge.

“Otwa tegelela Omutumba gwoPashigwana oshowo aakwanepangelo yetu ya kundathane iinima mbyoka ya simana koshigwana, ngaashi mbyoka ya tothwa mo kongundu yoSwapo moManifesto yo2020-2025, ngaashi oontotwaveta dhi nasha nengambeko lyoofuto dha nanga, ekuthopo lyomusinda omutiligane, oshowo e eto po lyomalandithilo ogendji giilongwamo yoshilongo.

“Otwa hala oku lombwela iilyo ayihe yongundu yoSwapo tayi longo mepangelo opo yi longe neitulomo oku longela oshigwana shaNamibia,” Nekongo ta ti ngawo kutya iinima mbino oyo ya simana koshigwana shaNamibia, ihe haku kundathana ekutho po lyooveta ndhoka dhi li ompinge nuuthemba waantu mboka ya shenguka.

Methano: Ethano ndika lyaalumentu mbaka ya shenguka olya zi komalungula.