Ehangano lyoshiketha hashi pungula openzela yaaniilonga yiikondo yepangelo (GIPF) olya ti iilyo yalyo nayi kale ya lungama opo yaaha gwile momake goombudhi tadhi iti odho aaniilonga yoGIPF.

Omushangwa gwa pitithwa kutate Edwin Tjiramba ngoka oye ha pititha omauyelele gopangeshefa mehangano ndika ogwa ti opu na aantu ye li po taya dhengele iilyo yehangano taya popi kutya otaya longele ehangano ndika notaya pula opo iilyo yi gandje omauyelele gopaumwene.

“Aakengeleli mbano ohaye ya momikalo odhindji. Omukengeleli ota vulu oku dhenga ta pula uuyelele nenge onomola yokamutse. Aakengeleli otaya vulu oku popya kutya ohaya longele ombaanga,” Tjiramba ta ti.

Tjiramba ta gwedha ko kutya GIPF iha dhengele aantu ta pula uuyelele washa.

“Ihatu pula wo iilyo yi fute sha opo ya mone omayakulo nenge omauwanawa okuza moshiketha.

“Ano ino gandja uuyelele woye wu na sha noGIPF komuntu tewu ku pula. GIPF aluhe oha pula opo omuntu  wu ye kombelewa oko wu ka gandje uuyelele. Koneka kutya kehe omuntu te ku dhengele nongodhi yopeke nenge yokopaala ndjoka itayi ulike onomola omuntu ngoka oye omukengeleli, kashi na nee kutya oti iti oye olye,” Tjiramba ta ti.

Ta gwedha ko kutya ngele oto longitha omakwatho gopambaanga ngaashi oEwallet, BlueWallet, noEasyWallet, ino pumbwa wu gandje opina yoye komuntu gulwe.

Methano: Edwin Tjiramba, omuniilonga gwaGIPF.