kuMartin Negumbo/

Aagundjuka yoyene oyo oshigwana shokomongula nonando pu na yamwe mboka ya kanitha omikalo.

Ihe sigo opo mpaka ine tsakaneka nando omugundjuka ta dhengele keyakulo ta kongo omikalo dhe e dhi kanitha nonando yamwe oyeshi shi nawa kutya oya li ye na omikalo ihe ngashingeyi oye dhi kanitha.

Omvula ndjika aagundjuka otandi mu halele elongelo kumwe lyi li nawa netungathano lya kola lela; omapuko agehe ga longwa momumvo gwayi naga mone ehulilo opo tu tungeni oshilongo shetu shuudha ombili.

Onkalo yomavundakano nomalugodhi haga holoka momalukanda konima ngele aagundjuka ya nu nayi hule po thilu, natu ipe ni omayele tage tu kwathele opo tu kalekii po ombili nelandulathano moshilongo.

Aagundjuka mbono mu na aaholike yeni otandi mu indile opo mu nkondopeke oohole dheni ihe hamangwandjulathano nande ngoka haga eta okwiiyetha okundji, ko oku iyetha otaku eta omadhengathano nomadhipago giipundjamenye.

Unene aakadhona kotokeni, omuntu e to kala nomumati gumwe opo wu yande iinima oyindji hayi holoka uuna wu na aamati yaadha puyaali. Oku etha omumati e to itaale po gulwe nashi hulile momumvo gwa piti opo wu kale nongushu ndji ya pumbiwa komulumentu kehe.

Ne aalumentu mba mu na uukadhona weni dhigininiipo mpoka pamwe opo tapu zi elago lyeni sigo tamu hokana po uukadhona weni. Onkalo yoku shendja aakadhona mwa fa tamu landa omahauto ngele limwe lya kulupa to landa po limwe shi hulithiipo e tamu idhidhimikile mwaamba mu na oshoka ontelekulula ihayi dhongeleke omahoka nande.

Ondishi shi nawa kutya moshilongo shetu aamati owala yomwaalu omushona kaatu na aakadhona ihe inandi tya natu ka ponokeleni aakadhona yayakwetu nande nenge mu ka kwate aakadhona koonkondo.

Tse natu idhidhimikeni e tatu ngungumana sigo twa mono wo aakadhona yetu momumvo nguka omupe gu na elago, e tatu tekeleni oohole dhetweni e tadhi koko.

Aaholike, dhomiikundaneki nadho ihadhi gogoka onkene natu tsakaneni ishewe moshikando tashi landula.