MTC oye thimba yinongodhi nge tashi ya kiilonga yokufala olusheno komahala gokomikunda, omahala gokuushayi nosho wo gomuushamba woshilongo.

Ndhino odha popiwa komunambelewa omukuluntupopiliko gwaMTC tate Tim Ekandjo ngoka a ti muule womimvo mbali dha piti MTC okwa longitha oshimaliwa shi thike po$85 miliona moku dhika oopaala dhoongodhi dholusheno dha fala olusheno kiitopolwa yi ili noyi ili muushamba woshilongo.

Oomiliona N$11 otadhi ka longithwa natango miilonga mbika monakuyiwa.

“Muulethimbo woshiluku shotango sho ‘081 Project’ ndjoka tayi lalakanene oku fala omakwatathano gopaengodhi moshilongo ashihe, otwa longitha oshimaliwa shi thike poomiliona N$85 mokudhika oongodhi dhomalusheno dhi li 133 ndhoka tadhi gandja olusheno kiitopolwa yoshilongo hoka kwa kala kwaahe na olusheno,” Ekandjo osho a popi momushangwa gwa tuminwa iikundaneki.

“Moshiluku oshitiyali shoka sha li sha tameke muMaalitsa gwo2020 otatu ka yala oongodhi dholusheno dhi thike po 105 ndhoka tadhi ka fala olusheno komahala ge li 105 komikunda.”

Oongodhi ndhika dhomalusheno itadhi ka gandja owala olusheno kuutenda wetu wonetiweka ihe olusheno otalu ka andjaganekwa wo opo lu longithwe kaakwashigwana.

“Shika osho shetu ningitha opo tu falithe oongodhi dholusheno komahala hoka shi vulithe oku landa uundjeneleita mbwoka tawu gandja olusheno ashike kuutenda wetu wonetiweka.

“Shika otweshi talako onga omukalo gwokuyambula po oshigwana oshoka olusheno ndoka lwa thiki ngaaka moshigwana otalu gandja oompito odhindji dhomahupilo kaantu oyendji,” Ekandjo ta ti.