Ehangano hali andjaganeke omeya moshilongo lyedhina Namwater olya ti otaku ka kala omeya taga ndonda miitopolwa yimwe yokonooli molwa eyonagulo lyokanala-komeya hoka ka za koKalueke moAngola sigo omOshakati.

Advertisements

Omushangwa gwa li gwa pitithwa ohela komusamane Martin Kapia ngoka oye omukuluntu gwiilonga yoku andjaganeka omeya ogwa ti: “Nesimaneko enene Namwater okwa hala oku ku tseyithila kutya otwa adhika kuupyakadhi miilonga yetu molwa omuyonena ngoka wa ningilwa okanala komeya gaza koKalueke sigo mOshakati.

“Shika oshe etitha opo ku kale omeya miitopolwa nomoondoolopa dhetu ga kale itaga ende we nawa. Ano ndika etseyitho kune mboka hamu landa omeya kutse etamu ga landitha wo kookastoma dheni, opo mu ya tseyithile kombinga yuupyakadhi mbuka.

“Aaniilonga yetu mboka haya pangele iikwatelwa niilongitho yomeya oya longa nuudhiginini e taya mana iilonga uusiku wohela, nongashingeyi otatu pombo omeya opo ga thike ishewe moondama nomootenga dhetu oshoka omwa li mwa pwa.

“Mpoka tamu yakula omata nenge omeya taga ndonda, ga kwateni nawa oshoka otatu ka kala tatu patulula omeya kashona nakashona uule woowili dhontumba opo tu kambadhale oondama dhi kale dhu udha ishewe.

“Otwa pandula kelongelokumwe lyeni,” Kapia ta ti ngaaka.

Omukanda nguka ogwa li gwa tuminwa koombelewa dhoogavena gwaShana, gwaShikoto nogwaHangwena.

Methano: Omeya osho taga monika ngeyi nena mokanala mpoka ka yi kohi yoshana pontopa yaMpumbu mOshakati. (Ethano kuVictor Angula)