Metitatu lyaziko oshigongiilonga sha li mOshakati osha li sha kundathana nokugandja uuyelele nkene iilandithomwa ya longwa moshilongo, unene tuu iikulya, tayi vulu oku landithwa moositola oonene ngaashi oShoprite.

Oshigongi shika osha li sha longekidhwa kehangano Namibia Trade Forum pamwe noTeam Namibia osho wo galwe ngaashi oThe Namibian mboka taya hwahwameke oshinyangadhalwa shedhina “Buy Local, Grow Namibia”.

Omahangano gepangelo noongeshefa ngaashi oNamibia Standards Institute, Namibia Agronomic Board, Namibia Investment Promotions Board, Barcode Namibia (GS1 Namibia), naDevelopment Bank of Namibia oga li ga gandja iipopiwa kombinga yankene haya longo.

Kombinga yoositola Shoprite oye owala a li a thika e ta gandja oshipopiwa she kutya ohashi endwa ngiini opo iilandithomwa yi vule okulandithwa moolaka dhaShoprite. Oositola ngaashi oPick ‘n Pay naWoolworth oya li melandulathano lyokugandja iipopiwa ihe inaya holoka.

Methano: Okuza kolumoho oyo Emilia Abraham gwoNamibia Agronomic Board, Fillemon Nditya gwoDevelopment Bank of Namibia, Stacey Pinto gwoNamibia Trade Forum, Elia Irimari Gavena gwaShana, Walde Ndevashiya Gavena gwaHangwena, Sophia Nambahu gwaShoprite, naJeckonia Haufiku gwaNamibia Standards Institute.