Oshikondo shenzulonkalo lyaanandholongo mUuministeli wIikwameni, Ekondololo lyoKoongamba, nEpopilo lyOshigwana owa ti otawu kutu nuumvo aaniilonga yomoondholongo ye li omathele gaali.

Oshikondo shEgameno lyOshigwana (NDF) osha li sha kutu aakwiita ye li eyuvi nomathele gatano oomwedhi dha yi, nokwa tegelelwa nduno oshikondo shopolisi kutya sho otashi kutu yangapi nuumvo sho iikondo ayihe itatu ya li ya ningi oomvula dhontumba inayi kuta.

Namibia okwa taalelwa kuupyakadhi wokwaahe na iilonga maagundjuka, unene tuu sho oomvula ndatu dha yi ndhoka dha li dha piyaganekwa koCovid-19.

Molwa oCovid-19 omahangano konyala agehe moshilongo osho wo iikondo yepangelo oya li ya tindi oku kuta aaniilonga aape noya li nokuli ya kutha aaniilonga yamwe miilonga.

Ontumwafo ya nyolwa komukuluntu gwoshikondo shoondholongo tate Raphael Hamunyela ya shangwa momasiku 23 Sepetemba 2022 oya gandja elombwelo opo oombelewa dhoshikondo she dhi taambe omaindilo giilonga kaagundjuka yoomvula 19 sigo 35 omanga omasiku 25 Kotoba inaaga pita.

Methano: Yamwe yomaaniilonga yenzulonkalo lyoonkwatwa mOvenduka.