Aantu yamwe oya kanitha uumbanda notaya ningi omashendjo ge na sha neso.

Shika oshe etwa po sho aantu oyendji taya mana oondjenda molwa omikithi dha yooloka unene tuu ndhoka dhopashinanena ngaashi ombinzi ya londa, osuuka, okaankela, oHIV, osho wo ocorona.

Ano oyendji moshigwana itaya tila we omuyengeli gweso.

Omuyengeli gweso nkene a kala okwa kala ha tilika oshoka inaku tseyika nkoka ha fala aantu.

Pethimbo ndika lyUukriste ooitaali oya itaala kutya ngele ya ilwa ko komuyengeli gweso ote ya fala moparadisa yomegulu.

Ihe aapagani naakriste yiihelele otaya falwa komuyengeli gweso megumbo lyawo ndyoka haku tiwa oheli, ano momulilo gwaaluheluhe.

Methano ndika otamu monika omulumentu a lala komapaya ge li kombanda yokana kombila a tegelela omapaya gemu fale mo megumbo lye lya hugunina nonando oku na natango omwenyo, omanga mukwawo tu umbile mo okavi ta ti “mevi wa zile, oto shuna mevi”.