Gavena wOshitukulwa shaHangwena tate Walde Ndevashiya okwa li a ufana vamwepo vomovanangeshefa vomoshitukulwa shaye opo a ninge navo eenghundafana.

Eshi okwa li sha limbilika ovanangeshefa vamwe ovo inava shiivwa ko koshoongalele osho nova ka uda ashike taku tiwa kutya okwa li kwa longekidwa oshoongalele shovanangeshefa naGavena.

Omunashipundi woNCCI mEenhana meme Linea Haimbodi okwa ka yandja ombili kwaavo va nyenyeta kutya oshoongalele shovanangeshefa naGavena osheva enda peni, nomolwashike inashi lombwelwa ovanangeshefa aveshe.

Haimbodi okwa ti eufano okwa li la endelela nola ningwa pamashikulafano omilandu dokukandeka oCovid-19 odo tadi ti ovanhu ashike ve fike po50 ovo va pitikwa oku ngudumana ponhele imwe, ye Gavena okwa li nee a yandja omadina ovanangeshefa ovo ve na oku kala va holoka koshoongalele osho.

Eshi Omutumwa a ninga onghendabala a popye naGavena ye a pule kutya oshike naanaa she likundwa mo moshoongalele tate Gavena okwa ti okwa li e li moshoongalele shimwe vali nota ka alukila Omutumwa, ashike ina alukila vali Omutumwa.

Ye omunangeshefa tate Peter Hatupopi, oo vati oye kwali a yandja oshipopiwa shinene moshoongalele shavo naGavena, okwa ti ota alukile Omutumwa, ashike okwa ka kala ita kufa po vali ongodi eshi ta dengelwa.

Mefano: Vamwe vomovanangeshefa ve li naGavena Ndevashiya konima yoshoongalele shavo.